Sklep
/
Regulamin sprzedaży alkoholu
Regulamin sprzedaży alkoholu

Regulamin sprzedaży ( rezerwacji ) alkoholu w sklepie internetowym leclercdrive-raciborz.pl

Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, prowadzony po adresem www.leclercdrive-raciborz.pl, jest usługą opartą na asortymencie marketu E.Leclerc Racibórz, ul. Opawska45. Właścicielem sklepu internetowego jest Racibórzdis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem : ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań NIP 7831672912 Regon 301755607 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000387486 , kapitał zakładowy 50 000 pln. Adres poczty elektronicznej sklepu: drive24.raciborz@leclerc.net.pl nr telefonu 32 459 44 96,

2.  Do złożenia zamówienia ( rezerwacji towarów ) w sklepie internetowym niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3.  Z oferty sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Racibórzdis sp. z o.o. oświadcza, że nie wyraża zgody na poddawanie sporów konsumenckich pod rozstrzygnięcie organów pozasądowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2020 .

 Definicje

1. Sprzedawca – Market E. Leclerc Racibórz, którego właścicielem jest Racibórzdis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem : ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań NIP 7831672912 Regon 301755607

 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i może dokonywać Zamówienia w Sklepie.

3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Serwis ( Strona Internetowa ) - platforma internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę, zlokalizowana pod adresem : www.leclercdriv-raciborz.pl, na którą składają się elementy graficzne i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznawanie się z treściami prezentowanymi przez Sprzedawcę i świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym zawieranie na odległość ( on-line ) Umów sprzedaży Towarów. Zakazuje się użytkownikom Serwisu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

6. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.

7. Towar/Towary - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.

8. Kategoria Alkohole/Alkohol – szczególny rodzaj Towarów prezentowanych w Serwisie w kategorii Alkohole, które mogą być zamawiane przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, przy czym w stosunku do nich przewidziane są dodatkowe uregulowania zawarte w Zasady sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole. Klient, w którego Zamówieniu znajdują się Towary z kategorii Alkohole zobowiązuje się do odbioru tych Towarów na zasadach opisanych w Zasady sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole.

9. Rejestracja – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się w Serwisie, umożliwiających utworzenie Konta Klienta. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

10. Login – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji, umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.

11. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.

12. Adres e-mail – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji.

 13. Konto Klienta – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach; za pomocą tego Konta Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi i je aktualizuje.

14. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego zawartości oraz ich modyfikację.

15. Zamówienie ( rezerwacja ) - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające do zawarcia umowy dotyczącej Towarów, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności i akceptacją treści Regulaminu.

16. Placówka - sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę pod marką „ E. Leclerec ”, który realizuje Zamówienie i w którym Klient może dokonać Odbioru Zamówienia, znajdujący się pod adresem : ul. Opawska 45.

 17. Termin Odbioru Zamówienia - wybrany przez Klienta dzień i przedział czasowy, w którym Klient dokona osobistego odbioru Zamówienia w Placówce.

18. Odbiór Zamówienia – osobisty odbiór Towarów przez Klienta w Placówce.

19. Usługi – usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności prezentowanie asortymentu Sklepu, zakładanie i prowadzenie Konta Klienta, informowanie o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Sprzedawcę lub kontrahentów Sprzedawcy.

20. Regulamin – niniejszy Regulamin.

III. Wymagania techniczne

1.       Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

  • dostęp do Internetu
  • komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 lub wyższą, Firefox 3.6 lub wyższą
  • rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280x1024
  • zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer
  • komputer lub inne urządzenie  klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS 

 IV. Składanie zamówień i warunki sprzedaży

1. Oferta sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat ( pełnoletnich ).

2. Zamówienia ( rezerwacja towarów ) od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast realizacja Zamówienia odbywa się w Terminie Odbioru Zamówienia, który jest wybrany przez Klienta spośród terminów dostępnych w Serwisie dla danego Zamówienia.

3. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "do koszyka" pod zdjęciem artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku " Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ''.

4. Złożenie przez Klienta Zamówienia, którego częścią jest Towar z kategorii Alkohole jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że :

a) nie dokonuje zakupu napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży,

b) nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Nie realizujemy zamówień kiedy sklep jest zamknięty, w następujące dni : Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości, Boże Narodzenie ( pierwszy dzień świąt ), Boże Narodzenie ( drugi dzień świąt ). Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

6. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną. Klient otrzymuje e-mail.

7. Ceny artykułów w sklepie internetowym www.leclercdrive-raciborz.pl są identyczne jak w stacjonarnym hipermarkecie E. Leclerc Racibórz ul. Opawska 45, z wyjątkiem promocji obowiązujących tylko w sklepie internetowym.

8. Zamówienie Klienta realizowane jest w ilościach detalicznych, w cenach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego Towaru. Ceny Towarów są cenami detalicznymi i zawierają podatek VAT. Ceny podane są w polskich złotych. W szczególnych przypadkach ilość Towarów, jakie kupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient będzie każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

 9. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

10. Sprzedawca przygotowuje do odbioru zamawiany Towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia.

11. Klient ma prawo anulować zamówienie do momentu odbioru towarów. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia lub nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako anulowanie zamówienia.

 V. Odbiór towarów

1. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Klientem dochodzi jedynie wówczas gdy Klient za zamówione Towary zapłacił i odebrał z Placówki Sprzedającego, który jest zobowiązany do wydania Towaru.

2. Miejscem zawierania Umów sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole jest punkt sprzedaży marketu E.Leclerc Racibórz, prowadzony przez Racibórzdis Sp. z o.o. pod adresem : ul. Opawska 45, 47-400 Racibórz, gdzie następuje wydanie Towaru.

3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla sklepu E.Leclerc Racibórz przy ul. Opaskiej 45, 47-400 Racibórz

. · zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr H/3172/A/6733/2015 wydane przez Prezydenta Miasta Racibórz,

 · zawierających od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) nr H/3172/B/5528/2015 wydane przez Prezydenta Miasta Racibórz,

 · zawierających od 18% alkoholu nr H/3172/C/4931/2015 wydane przez Prezydenta Miasta Racibórz.

 4. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru w Terminie Odbioru Zamówienia i zapłaty wskazanej przez Sprzedawcę ceny za Towary.

5. W przypadku wątpliwości powziętej przez osobę działającą w imieniu Sprzedawcy przy wydawaniu Towarów z kategorii Alkohole ( Kasjer ) co do pełnoletniości Klienta, Kasjer uprawniony jest do żądania okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, stwierdzającego wiek nabywcy napoju alkoholowego celem sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej taki Towar.

6. W przypadku gdy zachodzą przesłanki z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( do Odbioru Towaru z kategorii Alkohole zgłosiła się osoba niepełnoletnia lub nietrzeźwa ) Kasjer odmawia wydania takiego Towaru, a Sprzedawca anuluje Zamówienie Klienta w tej części. Sprzedawca zawiadamia Klienta o tym anulowaniu poprzez wysłanie informacji na Adres e-mail, a zapłacona on-line płatność za tę część Zamówienia zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności tj. rachunek bankowy Klienta w terminie 3 dni roboczych od anulowania Zamówienia.

 VI. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem lub że posiada wady.

2. Klient składa reklamację na piśmie, wraz z dostarczeniem reklamowanego towaru i dowodem zakupu pod adres: Racibórzdis sp. z o.o. ul. Opawska 45, 47-400 Racibórz

 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania, zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

 4. W przypadku stwierdzenia różnicy w cenie produktu należy udać się do Punktu Obsługi Klienta w Sklepie E.Leclerc  ul. Opawska 45, 47-400 Racibórz. Zwrotu różnicy dokonuje się na podstawie zamówienia oraz na podstawie paragonu fiskalnego.

VII. Płatność

W www.leclercdrive-raciborz.pl płatność za zakupy można dokonywać w następujący sposób 1. Przez Internet, przelewem bankowym za pośrednictwem strony Service ( przedpłata ). Klient po kliknięciu na płatność eService, automatycznie zostaje przekierowany na stronę operatora i dokonuje na niej płatności. Zamówienie ( rezerwacja towaru ) może zostać zrealizowane wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu. Leclercdrive-raciborzdis.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości autoryzacji transakcji. W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za towar będzie zwracana przez sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego, ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przy odbiorze zamówienia.

VIII. Zakaz dostarczania treści bezprawnych i ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ) zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. IX. Ochrona danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Racibórzdis Sp. z o. o. z siedzibą : ul. Towarowa 45, 61-896 Poznań, NIP 9462651328.

2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są wyłącznie od Pani/Pana, podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, jak również korzystania z innych funkcjonalności naszego sklepu, w tym także poprzez zapisywane w przeglądarce pliki Cookie.

IX. Podstawa prawna przetwarzania danych

 Administrator danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka  Racibórzdis  Sp. z o.o., ul. Opawska 45, 47-400 Racibórz, NIP 7831672912

2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są wyłącznie od Pani/Pana, podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, jak również korzystania z innych funkcjonalności naszego sklepu, w tym także poprzez zapisywane w przeglądarce pliki cookies.

Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jak również Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda.

Zbieranie danych, zakres i cel ich przetwarzania

1. W celu rejestracji, dokonania zakupu artykułów niezbędne jest podanie następujących danych osobowych, które administrator danych wykorzysta w celu realizacji zamówienia i usług powiązanych: 

a. dane osoby zamawiającej – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, 

b. dane odbiorcy – imię, nazwisko, nr telefonu,

c. w zależności od ustawień przeglądarki administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator. Powyższe informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii,

d. w przypadku rejestracji - login oraz hasło,

e. w przypadku gdy dokonuje Pani/Pan zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT – numer NIP.

2. Dane, które zbieramy wykorzystujemy tylko i wyłącznie do:

a. realizowania zamówień sprzedaży i w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych (np. kontakt w sprawie zamówienia, rozpatrzenie reklamacji),

b. zarządzania relacjami biznesowymi, w tym świadczenia usług gwarancyjnych, przetwarzania płatności, na potrzeby rachunkowości, audytów, fakturowania i egzekwowania należności,

c. wysyłania materiałów handlowych/reklamowych - pod warunkiem uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody.

Przekazywanie danych

1. Nie przekazujemy żadnych pozyskanych danych do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Pani/Pana dane osobowe, wykorzystywane są tylko w celu realizacji zlecenia. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i współpracownikom, firmie hostingującej sklep, kierowcom – jeżeli musimy użyć firmy zewnętrznej do dostarczenia naszych produktów, podwykonawcom naszych usług, 

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przechowywanie danych

1. Administrator danych przechowuje przekazane w zamówieniu dane w swoich systemach informatycznych i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 7 lat. Wyjątkiem są przypadki, rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia zgody przez Panią/Pana i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Prawa osób fizycznych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz skorzystania z innych praw, w tym prawa do: 

a. uzyskania wyczerpującej informacji na temat Pani/Pana danych, które przetwarza administrator danych, 

b. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych przekazanych przez Panią/Pana,

c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Pani/Pana dotyczące, 

d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,

f. usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

g. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

2. W każdej chwili może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

Inspektor ochrony danych

1. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych jest p. Krystian Erens. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/ Pan skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość e-mail na adres mailowy: e.leclerc@infomania.pl lub listownie pisząc na adres administratora danych.

2. W każdej chwili, kiedy ma Pani/Pan wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, które odpowie na wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

1. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu dopasowania zawartości strony do preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób nie wpływa na Pani/Pana dane.

Informacje końcowe

Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów wykonania umowy sprzedaży. . Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drive24.raciborz@leclerc.net.pl

X. Zmiany regulaminu

1. W przypadku zmian regulaminu, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu www.leclercdrive-raciborz.pl.

 XI. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być :

a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b) zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

c) konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu;

d) zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania:

 

 https://leclercdrive-raciborz.pl/data/tmp/source/WZ%C3%93R%20FORMULARZA%20ODSTAPIENIA%20OD%20UMOWY.pdf